Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego

Najbliższe wydarzenie

Kalendarium

projekt Kurtyna Čiurlionisa

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2020

projekt e-Labirynt Miasta

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci

Projekt „Wenecja Marek” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Niepodległa

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Regulamin funkcjonowania  Gabinetu Terapeutycznego (logopedia, reedukacja, terapia pedagogiczna) w Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego w okresie epidemicznym związanym z wirusem Covid-19

 

 

 

 1. Terapeuta, przejmujący opiekę nad dzieckiem od rodziców/upoważnionych opiekunów zobowiązany jest zachować dystans min. 1,5 m i nosić maseczki/przyłbice ochronne.

 2. Rodzice i uprawnieni opiekunowie przyprowadzający dziecko na zajęcia powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do terapeuty, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m oraz nosić maseczkę ochronną.

 3. Dzieci przebywające w gabinecie nie są zobowiązane do noszenia maseczek i innych środków ochrony indywidualnej.

 4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni korytarzy w Mareckim Ośrodku Kultury.

 5. Na terapię może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, duszności. W przypadku stwierdzonej alergii wymagane będzie przedłożenie stosownego zaświadczenia lekarskiego.

 6. W zajęciach nie może uczestniczyć dziecko, w którego rodzinie lub wśród osób, z którymi miało kontakt, wykryto podejrzenie lub potwierdzono zachorowanie na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną.

 7. Rodzice dziecka uczęszczającego na terapię zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania terapeuty o potwierdzonych dolegliwościach chorobowych dziecka (katar, kaszel, gorączka, duszności) i najbliższych członków rodziny związanych z chorobami zakaźnymi w tym szczególności Covid-19, a przede wszystkim takich decyzji służb jak: poddanie członków rodziny nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie, działaniach diagnostycznych związanych z wykonaniem testów na obecność Covid-19.

 8. Dziecko do gabinetu jest przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

 9. Rodzic wznawiający terapię dziecka w Gabinecie Terapeutycznym w Mareckim Ośrodku Kultury w okresie epidemicznym zobowiązany jest złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, w którym wyraża zgodę na udział dziecka w zajęciach.

 10. W czasie stacjonarnej pracy w gabinecie:

  • zamieszczona zostanie informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do gabinetu,

  • umożliwione będzie skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk,

  • egzekwowany będzie obowiązek zakrywania ust i nosa przez osoby dorosłe.

 11. Dziecko przed wejściem do gabinetu zobowiązane jest pod opieką terapeuty do umycia rąk wodą z mydłem.

 12. Czynności dezynfekujące w pomieszczeniach są wykonywane:

  • po każdych zakończonych zajęciach,

  • w trakcie nieobecności dzieci w pomieszczeniu z uwzględnieniem obowiązku wywietrzenia pomieszczenia przed wejściem do niego dzieci i ich opiekunów tak, by nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji – stąd przerwa między zajęciami wynosząca 5 min.

  • wg zaleceń producenta.

 13. Zajęcia w gabinecie odbywają się na dotychczasowych warunkach z zachowaniem dystansu między dzieckiem i terapeutą.

Ten serwis używa plików cookies do potrzeb zbierania danych statystycznych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem